بررسی مسئله شر از دیدگاه شهید مطهری و آلوین پلانتینگا
47 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
نام استاد/نام دانشجو : مدینه صدیق